Slide background
Slide background
Slide background

RESUME

RESUME OMKRING ØHAVSCENTER

Borgermøde den 6. maj 2015 på Hotel Christiansminde

 Indledning ved Holger Brodersen:

Direktør Holger Brodersen, Hotel Christiansminde, bød velkommen til de fremmødte og takkede for den overvældende interesse ved borgermødet den 6. maj. Idéen med Øhavscentret er at binde bevægelse, mad og forskning sammen gennem aktivitet og undervisning. Brugere af centret vil være lokale interessegrupper, skoler, borgere i almindelighed, turister fra nær og fjern, og selvfølgelig hotellets gæster. Det skal være et fyrtårn, der skaber international opmærksomhed, ikke gennem sin størrelse, men gennem kvalitet og et godt oplevelsesudbud. Øhavscentret skal være et sted der pirrer sanserne hos både unge og ældre.

Aktiviteterne vil bl.a. omfatte:

  • Dykning
  • Kajakroning
  • Cykling
  • Fiskeri
  • Vandring
  • Madlavning, baseret på friske råvarer som tang, urter, fisk etc.

Arkitekturen:

Arkitekt Per Weber, som har tegnet Øhavscentret, fortalte kort om intentionerne og tankerne bag udformningen. Der er tale om et byggeri, der binder Sydfyn og Øhavet sammen, derfor en ø, som er tilgængelig og anvendelig fra både land- og vandsiden. Vigtigheden af at Øhavscentret bliver arkitektonisk indpasset i natur og landskab blev understreget, dels fordi det er ét af Naturstyrelsens udvælgelseskriterier, og dels fordi det ligger os rigtig meget på sinde.

Øhavscentret skal være en ”reason to go”:

Projektet får opbakning fra sekretariatschef Rico Boye Jensen fra Naturturisme I/S. Han understregede vigtigheden af, at projektet skal have så stærkt et indhold, at det bliver en ”reason to go”, altså at man vil rejse efter det. Det skal skille sig ud fra alle andre steder, ikke mindst gennem sin beliggenhed ved Det Sydfynske Øhav. Der findes rigtig mange små aktører i området, der ikke har kræfter eller økonomi til at synliggøre oplevelsesudbuddet, men som vil kunne arbejde sammen gennem dette center. Det er en fantastisk mulighed, at en aktør som Hotel Christiansminde har sat sig i spidsen for etablering af Øhavscentret, og ikke mindst at overliggeren er sat højt!

Spørgsmål/svar:

Efter præsentationen blev der åbnet op for spørgsmål, kommentarer og debat. Der var ivrig spørgelyst og masser af forslag og kommentarer fra de fremmødte. Mange gav ros til projektet, men der blev også udtrykt bekymring om, hvorledes projektet vil påvirke Christiansminde området.

I debatten blev der bl.a. diskuteret:

Trafik og parkering: Vil der være plads nok til al den trafik, der kan forventes?

Der vil ikke være tale om en pludselig eksplosion i trafikmængden. Mange gæster vil komme på cykel, vandrende, fra søsiden, men naturligvis også i bil. Hotellet råder i dag over mere end 100 P-pladser, og der er desuden mange pladser ved Strandparken. Herudover planeres ca. 30 nye pladser ved Christiansmindevej. Det blev foreslået, at der også kigges på parkeringsmulighederne ved den gamle smedje. Trafik- og parkeringsmulighederne vil blive givet opmærksomhed i projektet.

Byggeriet, bygningens størrelse og udformning

Bygningen på øen vil blive tilpasset højden på skrænten ved hotellet, således at man kan gå direkte ud på taget af bygningen. Dette giver en bygningshøjde på ca. 7 meter. Bygningsdetaljerne er endnu ikke fastlagt, men der er stor opmærksomhed omkring, at bygningen udformes organisk i naturens materialer, med respekt for landskabet og det omgivende terræn. Der vil være udsigtsplatform på taget af bygningen, samt store vinduespartier i bygningen, som giver mulighed for at nyde den flotte udsigt. Byggeriet af øen forventes at tage 1 års tid, og forventes at stå færdigt i 2018. Afhængigt af hvornår tilsagn modtages.

Placering af Øhavscentret: Hvorfor skal det ligge ved Christiansminde?

Fordi det kan og fordi her findes kompetencen og synergien i forhold til at få et samspil med øvrige turismemæssige aktiviteter, som det kræves i projektkriterierne. En placering ved f.eks. Frederiksøen, vil give endnu større trafikale udfordringer, et helt andet aktivitetsindhold, og behov for at finde en anden tovholder. En placering ved Frederiksøen vil sandsynligvis heller ikke kunne opfylde Naturstyrelsens kriterier.

Hvad vil Øhavscentret tilføre i form af arbejdspladser og økonomi?

Når centret et færdigbygget, og efter en forventet indkøringsperiode på 3 år, forventes der at være skabt 25 -28 fuldtidsjobs, som følge af projektet. Denne vurdering er baseret på nationaløkonomiske beregninger, der tager højde for øget omsætning hos overnatnings- og spisesteder, øvrige turismeaktører, transport, detailhandel osv. i området.

Vil Øhavscentret have aktiviteter for skolebørn og unge?

Der vil være lokaler i bygningen på øen, der kan anvendes til undervisning og madlavning. F.eks. vil skoleklasser kunne bruge en dag i centret, hvor de plukker urter, fisker, samler tang el.lign., og herefter tilbereder dem på stedet. Til de unge forventes der at kunne skabes aktiviteter som f.eks. kajak-polo, paddle-board, vand-bold, etc., som supplerer de øvrige strandaktiviteter i området. Badestranden vil ikke blive flyttet fra det nuværende område ved Strandparken.

Er det givet, at Øhavscentret kommer til at se ud som på tegningen?

Det er bl.a. derfor vi afholder dette møde, for at høre kommentarer og forslag. Vi mener, at have skabt en bygning med et flot udtryk, med respekt for natur og omgivelser. Det er ikke umuligt, at der kan udskrives en arkitektkonkurrence, hvis økonomien tillader det. Har dog fået en meget positiv modtagelse af det foreslåede byggeri.

Hvorfor anlægge en ny ø?

Vi har bl.a. undersøgt strømforholdene i sundet og fået vished for at disse ikke vil ændres som følge af øen. Vurderingen er derfor, at det er ok at anlægge øen. Dels for at skabe plads til aktiviteterne og dels for samtidig at skabe det nødvendige ”fyrtårn”, der vil kunne trække borgere, tilflyttere og gæster til.

Vil der fortsat være mulighed for uhindret trafik i området?

Det er klart, at i anlæggelsesperioden vil der opstå gener for trafikken gennem området, men det er en klar prioritering og forudsætning, at når centret står færdigt, vil der være fri adgang i og gennem området. Der vil naturligvis være lokaler og områder i bygningen, hvortil der ikke vil være fri adgang, men udsigten, naturen og det offentlige område vil om muligt være endnu mere tilgængeligt end i dag.

Mødet afsluttedes kl. 18, og der var en udbredt opfattelse af, at mange var blevet mere informerede om projektet, og at det er vigtigt at holde et højt informationsniveau i den videre proces.